Zespół Szkół Muzycznych
im. Fryderyka Chopina
w Pile

64-920 Piła
ul. Młodych 1
tel. 67 351 14 70
tel. kom. 795 459 858
szkola@fchopin.pila.pl

03.04.2020
Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej

Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek), szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szkół i placówek artystycznych będą podawane na bieżąco.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199 z późn. zm.) – § 2 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
31.03.2020
Materiały do nauczania online

Materiały do nauczania online:

www.mYear.pl – kilka zadań on-line z zakresu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych II st. (dodano 31 marca) RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI – Komunikat Polskiej Izby Książki (.pdf) (dodano 31 marca) Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line (dodano 26 marca) Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!” Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji muzykotekaszkolna.pl Portal “Instrumenty muzyczne” www.dur-moll.pl Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia Kanał Mag Music Theory Harmonia jazzowa Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!
30.03.2020
Funkcjonowanie sekretariatu ZSM w Pile w dniach 30 marca - 10 kwietnia 2020 r.

W dniach 30 marca - 10 kwietnia 2020 roku sekretariat Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile będzie czynny w godz. 8.00 - 15.00.

30.03.2020
Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Piła, dnia 30 marca 2020  roku         

 

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile,  na podst. §3 ust. 2 rozporządzenia mają prawo do zmodyfikowania programu nauczania w taki sposób, aby część treści kształcenia przewidzianego do realizowania w roku szkolnym 2019/2020 zrealizować w klasach programowo wyższych w kolejnych latach kształcenia.

W przypadku zajęć: chór, zespół kameralny, orkiestra można wyznaczyć zadania do indywidualnej realizacji, które pozwolą na realizację wybranych treści i efektów kształcenia oraz – po ustaniu przeszkód – pełną realizację programu z możliwością jego modyfikacji i przeniesienia części treści na kolejny rok szkolnego.

Dyrektor szkoły ustala sposób dokumentowania przez nauczycieli realizacji zadań wynikających ze zdalnego nauczania w formie dwutygodniowych sprawozdań.

Ocenianie:

Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów oraz weryfikują wiedzę i  umiejętności uczniów, poprzez wystawianie ocen cząstkowych. Nauczyciele zobowiązani są również do informowania uczniów lub rodziców o postępach uczniów w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ocenianie nie ogranicza się wyłącznie do ustalenia stopnia. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.5. Wystawianie ocen cząstkowych odbywa się na podstawie:

            - zrealizowanych ćwiczeń w formie pisemnej (karta pracy, prezentacja multimedialna, projekty, praca pisemna na zadany temat itp.)

            - zrealizowanych zadań w formie praktycznej (za pomocą video-rozmowy, nagrania z  obrazem i dźwiękiem, nagrania dźwięku).

Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę możliwości i  wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Na podst. §13 pkt. 10 i pkt. 11 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się części przepisów wydanych przez MKiDN w  sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów dotyczących m. in. egzaminów promocyjnych, końcowych, klasyfikacyjnych, poprawkowych.

Materiały przekazywane uczniom są własnością nauczyciela i nie mogą być powielane i przetwarzane bez jego zgody.

 

 

26.03.2020
Polskie Wydawnictwo Muzyczne - materiały edukacyjne On-Line

 Wychodząc naprzeciw środowisku uczniów i nauczycieli szkolnictwa artystycznego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne udostępniło szereg materiałów, które mogą być pomocne w procesach dydaktycznych. Pracujemy także nad kolejnymi treściami, skierowanymi do prowadzących przedmioty teoretyczne w szkołach muzycznych, o czym będziemy informowali na bieżąco. Szczególnie polecamy:

W ogólnodostępnych serwisach streamingowych można słuchać nagrań utworów z listy „100 na 100”, a na kanale PWM w serwisie YouTube oglądać udostępniane co czwartek muzyczne wizytówki.

Muzyczne wizytówki – omówienia najważniejszych utworów polskiej literatury muzycznej od 1918 do 2018, zrealizowane w ramach projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”: ly/MuzyczneWizytówki Playlisty nagrań projektu „100 na 100” w dystrybucji cyfrowej: 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1918-1927:lnk.to/1918_1927 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1928-1937: https://independentdigital.lnk.to/1928_1937 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1938-1947 https://independentdigital.lnk.to/1938_1947 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1948-1957: https://independentdigital.lnk.to/1948_1957 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1958-1967: https://independentdigital.lnk.to/1958_1967 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1968-1977: https://independentdigital.lnk.to/1968_1977 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1978-1987: https://independentdigital.lnk.to/1978_1987 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1988-1997: https://independentdigital.lnk.to/1988_1997 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1998-2007: https://independentdigital.lnk.to/1998_2007 100 for 100 Musical Decades of Freedom 2008-2017: https://independentdigital.lnk.to/2008_2017

 

25.03.2020
Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Piła, dnia 25 marca 2020  roku 

Zarządzenie Nr 6/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

 

Zarządzenie w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493).

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanego dalej "innym sposobem kształcenia", w szczególności:

1)     przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

2)     koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

3)     ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w  poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

a)      równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)     zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c)      możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w  ciągu dnia,

d)     łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)      ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4)     ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o  postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5)     ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w  formach pozaszkolnych;

6)     ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w szkołach artystycznych, w  których są przeprowadzane te egzaminy;

7)     ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

8)     wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

9)     zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

10)   ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

zobacz wszystkie aktualności...