1.9.2020
List Ministra Kultury na rozpoczęcie roku szkolnego
31.8.2020
Procedura funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii
  Procedura Funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile  w czasie epidemii obowiązująca od 1 września 2020 r.
26.8.2020
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
7.8.2020
Wytyczne od 1 września 2020 r.
Wytyczne GIS MEN przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny” (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki). Zmiany prawne Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddano rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich. W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14, Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Kolejne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo). Znowelizowane zostanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym). Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie Wariant A – tradycyjna forma kształcenia W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. Wariant C – kształcenie zdalne Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.   Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020
26.6.2020
List Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  List wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24.6.2020
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice! Uprzejmie informujemy, że w związku z panującą pandemią COVID-19 uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile nie odbędzie się. Odbiór świadectw i listów gratulacyjnych będzie możliwy w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) od godz. 15.00 - 18.00 oraz w dniach od 29 czerwca - 7 lipca br. w godzinach od 8.00 - 18.00.
2.6.2020
Rekrutacja 2020
29.5.2020
Procedura Bezpieczeństwa w ZSM w Pile
Procedura Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile. Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego związanego z Covid-19. Oświadczenie nauczyciela, pracownika obsługi i administracji oraz pełnoletniego ucznia. Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia. Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora ZSM w Pile
27.5.2020
Komunikat CEA w sprawie terminów rekrutacji do PSM I i PSM II stopnia
18.5.2020
Zmiany w rozporządzeniach MEN odnoszące się do szkolnictwa artystycznego
  Zmiany w rozporządzeniach MEN 1 18.05.2020 r.   Zmiany w rozporządzeniach MEN 2 18.05.2020 r.
7.5.2020
Zmarł Bernard Wojciechowski
7.5.2020
Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
27.4.2020
Komunikat w sprawie egzaminów dyplomowych
Biorąc pod uwagę aktualne stanowisko Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia, w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów zawodowych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że egzaminy dyplomowe, jako egzaminy będące formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów szkół artystycznych, będą mogły być przeprowadzane począwszy od dnia 22 czerwca 2020 r. Z uwagi na stan epidemiczny panujący na terenie kraju i duże prawdopodobieństwo jego dalszego trwania także po 22 czerwca 2020 r., organizacja egzaminów dyplomowych będzie wymagała zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich przeprowadzenia, w sposób gwarantujący możliwe największe bezpieczeństwo zarówno członkom komisji dyplomowej, jak też dyplomantom. Powołanie komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych będzie mogło zatem nastąpić dopiero po zapewnieniu przez szkołę wskazanych wyżej warunków. Centrum przypomina, że zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.), za ustalenie warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych, odpowiada dyrektor szkoły.   Komunikat CEA w sprawie egzaminów dyplomowych
24.4.2020
Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 24 maja 2020 roku
22.4.2020
Egzaminy dyplomowe!
KOMUNIKAT Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie matur i egzaminów dyplomowych W związku z kierowanymi do Centrum pytaniami dotyczącymi egzaminu maturalnego i egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że będą one możliwe do przeprowadzenia w momencie podjęcia takiej decyzji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia, biorąc pod uwagę dalsze kształtowanie się sytuacji epidemicznej na terenie kraju. Należy zaznaczyć, że ustalenie terminów jak i  uregulowanie pozostałych kwestii związanych z egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020, należy do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej, jako podmiotu odpowiedzialnego za egzaminy zewnętrzne. W przypadku uzyskania przez Centrum oficjalnych informacji w powyższym zakresie , zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Centrum, w postaci stosownego komunikatu. W zakresie egzaminów dyplomowych i możliwości ich przeprowadzenia należy wskazać, że powołanie komisji dyplomowych odbywa się tak jak do tej pory, czyli przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Centrum będzie miało zatem możliwość czuwania nad ustalaniem terminów egzaminów dyplomowych w poszczególnych szkołach, tak aby informacja o nich dotarła do dyplomantów ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. Należy ponownie podkreślić, że przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych  jest uzależnione od stanu epidemii koronawirusa i będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy szkoły będą w stanie zapewnić dyplomantom bezpieczne i higieniczne warunki ich przeprowadzenia. Centrum Edukacji Artystycznej   Treśc komunikatu CEA  
17.4.2020Materiały do nauczania online
14.4.2020Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r.
10.4.2020Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku
10.4.2020Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. - uzasadnienie
3.4.2020Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej
31.3.2020Materiały do nauczania online
30.3.2020Funkcjonowanie sekretariatu ZSM w Pile w dniach 30 marca - 10 kwietnia 2020 r.
30.3.2020Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
26.3.2020Polskie Wydawnictwo Muzyczne - materiały edukacyjne On-Line
25.3.2020Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
25.3.2020Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
24.3.2020Komunikat CEA - Materiały do nauczania online
24.3.2020KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych
20.3.2020Kształcenie na odległość
11.3.2020KOMUNIKAT
10.3.2020Testy z kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych odwołane przez CEA
6.3.2020Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej!
3.3.2020Sukces Amelii Jędrzejczyk
29.2.2020Kryształowy Lider Sukcesu dla pilskiej szkoły muzycznej
29.2.2020Koncert nauczycieli w ramach Jubileuszu 50-lecia szkoły muzycznej
28.2.2020„Trening czyni mistrza - o ćwiczeniu na fortepianie”
20.2.2020Kolejny sukces Angeliny Litwinienko
26.1.2020„Gala Jubileuszowa” z okazji 50-lecia ZSM w Pile
15.1.2020Koncerty nauczycieli i uczniów Sekcji Instrumentów Strunowych
21.12.2019Koncert Świąteczny
17.12.2019Koncert uczniów klas perkusji
9.12.2019Konsultacje skrzypcowe
6.12.2019Koncerty w wykonaniu uczniów i nauczycieli Sekcji Instrumentów Strunowych
29.11.2019Audycja muzyczna „Miniatura”
28.11.2019Wykład „O kształtowaniu formy muzycznej”.
27.11.2019Audycja uczniów klas z Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji
26.11.2019Konsultacje muzyczne perkusistów
22.11.2019Sekcja Fortepianu i Akordeonu zaprasza na „Koncert muzyki polskiej”
29.10.2019Audycja „dęciaków”
23.10.2019Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów Sekcji Instrumentów Strunowych

archiwum aktualności...