3.4.2020
Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej

Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek), szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szkół i placówek artystycznych będą podawane na bieżąco.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199 z późn. zm.) – § 2 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
31.3.2020
Materiały do nauczania online

Materiały do nauczania online:

www.mYear.pl – kilka zadań on-line z zakresu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych II st. (dodano 31 marca) RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI – Komunikat Polskiej Izby Książki (.pdf) (dodano 31 marca) Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line (dodano 26 marca) Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!” Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji muzykotekaszkolna.pl Portal “Instrumenty muzyczne” www.dur-moll.pl Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia Kanał Mag Music Theory Harmonia jazzowa Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!
30.3.2020
Funkcjonowanie sekretariatu ZSM w Pile w dniach 30 marca - 10 kwietnia 2020 r.

W dniach 30 marca - 10 kwietnia 2020 roku sekretariat Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile będzie czynny w godz. 8.00 - 15.00.

30.3.2020
Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Piła, dnia 30 marca 2020  roku         

 

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile,  na podst. §3 ust. 2 rozporządzenia mają prawo do zmodyfikowania programu nauczania w taki sposób, aby część treści kształcenia przewidzianego do realizowania w roku szkolnym 2019/2020 zrealizować w klasach programowo wyższych w kolejnych latach kształcenia.

W przypadku zajęć: chór, zespół kameralny, orkiestra można wyznaczyć zadania do indywidualnej realizacji, które pozwolą na realizację wybranych treści i efektów kształcenia oraz – po ustaniu przeszkód – pełną realizację programu z możliwością jego modyfikacji i przeniesienia części treści na kolejny rok szkolnego.

Dyrektor szkoły ustala sposób dokumentowania przez nauczycieli realizacji zadań wynikających ze zdalnego nauczania w formie dwutygodniowych sprawozdań.

Ocenianie:

Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów oraz weryfikują wiedzę i  umiejętności uczniów, poprzez wystawianie ocen cząstkowych. Nauczyciele zobowiązani są również do informowania uczniów lub rodziców o postępach uczniów w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ocenianie nie ogranicza się wyłącznie do ustalenia stopnia. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.5. Wystawianie ocen cząstkowych odbywa się na podstawie:

            - zrealizowanych ćwiczeń w formie pisemnej (karta pracy, prezentacja multimedialna, projekty, praca pisemna na zadany temat itp.)

            - zrealizowanych zadań w formie praktycznej (za pomocą video-rozmowy, nagrania z  obrazem i dźwiękiem, nagrania dźwięku).

Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę możliwości i  wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Na podst. §13 pkt. 10 i pkt. 11 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się części przepisów wydanych przez MKiDN w  sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów dotyczących m. in. egzaminów promocyjnych, końcowych, klasyfikacyjnych, poprawkowych.

Materiały przekazywane uczniom są własnością nauczyciela i nie mogą być powielane i przetwarzane bez jego zgody.

 

 

26.3.2020
Polskie Wydawnictwo Muzyczne - materiały edukacyjne On-Line

 Wychodząc naprzeciw środowisku uczniów i nauczycieli szkolnictwa artystycznego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne udostępniło szereg materiałów, które mogą być pomocne w procesach dydaktycznych. Pracujemy także nad kolejnymi treściami, skierowanymi do prowadzących przedmioty teoretyczne w szkołach muzycznych, o czym będziemy informowali na bieżąco. Szczególnie polecamy:

W ogólnodostępnych serwisach streamingowych można słuchać nagrań utworów z listy „100 na 100”, a na kanale PWM w serwisie YouTube oglądać udostępniane co czwartek muzyczne wizytówki.

Muzyczne wizytówki – omówienia najważniejszych utworów polskiej literatury muzycznej od 1918 do 2018, zrealizowane w ramach projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”: ly/MuzyczneWizytówki Playlisty nagrań projektu „100 na 100” w dystrybucji cyfrowej: 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1918-1927:lnk.to/1918_1927 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1928-1937: https://independentdigital.lnk.to/1928_1937 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1938-1947 https://independentdigital.lnk.to/1938_1947 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1948-1957: https://independentdigital.lnk.to/1948_1957 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1958-1967: https://independentdigital.lnk.to/1958_1967 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1968-1977: https://independentdigital.lnk.to/1968_1977 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1978-1987: https://independentdigital.lnk.to/1978_1987 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1988-1997: https://independentdigital.lnk.to/1988_1997 100 for 100 Musical Decades of Freedom 1998-2007: https://independentdigital.lnk.to/1998_2007 100 for 100 Musical Decades of Freedom 2008-2017: https://independentdigital.lnk.to/2008_2017

 

25.3.2020
Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Piła, dnia 25 marca 2020  roku 

Zarządzenie Nr 6/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

 

Zarządzenie w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493).

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanego dalej "innym sposobem kształcenia", w szczególności:

1)     przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

2)     koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

3)     ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w  poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

a)      równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)     zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c)      możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w  ciągu dnia,

d)     łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)      ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4)     ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o  postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5)     ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w  formach pozaszkolnych;

6)     ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w szkołach artystycznych, w  których są przeprowadzane te egzaminy;

7)     ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

8)     wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

9)     zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

10)   ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

25.3.2020
Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Piła, dnia 25 marca 2020  roku         

 

ZARZĄDZENIE NR  7/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

 

Od dnia 25 marca 2020 roku nauczanie w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile odbywać się będzie na zasadach pracy zdalnej. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej za pomocą zdalnego nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych czy telefonów komórkowych. Od dnia 25 marca 2020 roku nauczanie w ZSM w Pile odbywać się będzie na podstawie nowego planu pracy zdalnej, zadeklarowanego przez nauczycieli z uwzględnieniem zasad higieny pracy uczniów. Nauczyciele zobowiązani są do oceniania uczniów na podstawie efektów pracy zdalnej. Wszelka aktywność nauczycieli w ramach pracy zdalnej z uczniem/uczniami będzie monitorowana przez dyrekcję szkoły pod kątem realizacji podstawy programowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

24.3.2020
Komunikat CEA - Materiały do nauczania online

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

CEA zachęca nauczycieli szkół artystycznych do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej, które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania. Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji.

Materiały do nauczania online:

Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!” Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji muzykotekaszkolna.pl Portal “Instrumenty muzyczne” www.dur-moll.pl Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia Kanał Mag Music Theory Harmonia jazzowa Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!
24.3.2020
KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

KOMUNIKAT Centrum Edukacji Artystycznej

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zgodnie z § 1 pkt 6 wskazanego rozporządzenia, dyrektor szkoły ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy. Powyższy zapis oznacza, że w związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, ustalenia podjęte do tej pory w zakresie terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, a także w zakresie powołania odpowiednich komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, wymagają zweryfikowania i ponownego ustalenia w oparciu o procedurę wynikającą z art. 44zn ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że do czasu ustania zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, Centrum nie widzi możliwości powołania komisji, a tym samym możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dyplomantów i członków komisji dyplomowych.

20.3.2020
Kształcenie na odległość

Przekazujemy nauczycielom, uczniom oraz rodzicom uczniów linki przydatne do kształcenia na odległość :

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online?fbclid=IwAR2PlWO9eKfKXYyBGDCRKNTVEN2NNStezU4ns30qxKDP1LIhCXG5Q4t0VjI

dur-moll.pl ksztalceniesluchu.pl tonedear.com cea-art.pl/harmonia/ cea-art.pl/zostan-moniuszka/ cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/ www.muzykotekaszkolna.pl/ www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu fyrebox.com/pl kahoot.com quizme.pl youtube.com facebook.pl/ceawarszawa

 

Pewne propozycje narzędzi do tworzenia quizów, testów itp. omówiono na stronach:

http://szkolamedialna.pl/narzedzia-tik-w-edukacji/tworzenie-gier-i-quizow/ https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/sposobow-tworzenie-ankiet-quizow-testow-online/ https://skyier.com/pl https://etechnologie.pl/ispring-quiz-maker-poradnik/ https://www.webcomm.eu/kahoot-mentimeter-klaxoon-programy-do-quizow-ankiet-testow/ https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=pl https://www.testportal.pl/

Proszę o weryfikację bezpłatnego dostępu do proponowanych rozwiązań!

 

11.3.2020
KOMUNIKAT

Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach artystycznych.

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach artystycznych zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć opiekuńczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia w dniach 12 i 13 marca br.

W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Dodatkowe wytyczne znajdują się w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej w powyższym zakresie.

10.3.2020
Testy z kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych odwołane przez CEA
 

KOMUNIKAT CEA w sprawie odwołania zaplanowanych wydarzeń artystycznych w związku koronawirusem SARS-CoV-2

10 marca 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Artystycznych

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek artystycznych, podjęło następujące decyzje:

Ogólnopolskie badania testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych oraz przeglądy baletowe w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się;

 

Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej, realizowany w kwietniu 2020 r. zostaje odwołany. Kolejna edycja dla specjalności: klawesyn, flet, obój, harfa, śpiew, fortepian, perkusja, duety fortepianowe, zespoły muzyki dawnej oraz zespoły jazzowe planowana jest w kwietniu 2023 r.; Konkursy i festiwale muzyczne, baletowe oraz konkursy i plenery plastyczne, dla których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, zostają wstrzymane do odwołania, z możliwością przełożenia terminu realizacji imprezy; Kursy, warsztaty, szkolenia, w tym doskonalenie zawodowe organizowane lub współorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej zostają wstrzymane do odwołania, z możliwością przełożenia terminu realizacji imprezy.

Centrum prosi również o zaniechanie organizacji wszelkich szkolnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

 

6.3.2020
Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej!

Warszawa 05.03.2020

KOMUNIKAT CEA w sprawie przesłuchań muzycznych

Z uwagi na liczne zastrzeżenia, zgłaszane przez pedagogów i rodziców wobec prowadzonych aktualnie przesłuchań instrumentalnych, wokalnych, zespołowych i rytmicznych, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że z dniem 5 marca 2020 r. zostają one wstrzymane.

W przyszłym roku szkolnym 2020/2021 badania jakości kształcenia w szkołach artystycznych będą prowadzone według nowej formuły, która zostanie przedtem skonsultowana ze środowiskiem szkolnictwa artystycznego.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN Centrum Edukacji Artystycznej

3.3.2020
Sukces Amelii Jędrzejczyk

Amelia Jędrzejczyk (skrzypce), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznejk I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgra Sebastiana Czaja otrzymała tytuł Laureata w Międzynarorodowym Festiwalu w "Barokowym Stylu" w Poznaniu. Nauczyciel otrzymał dyplom "Za wyrózniające przygotowanie Ucznia". Uczennicy i jej nauczycielowi serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów.

29.2.2020
Kryształowy Lider Sukcesu dla pilskiej szkoły muzycznej
29.2.2020Koncert nauczycieli w ramach Jubileuszu 50-lecia szkoły muzycznej
28.2.2020"Trening czyni mistrza - o ćwiczeniu na fortepianie"
20.2.2020Kolejny sukces Angeliny Litwinienko
26.1.2020"Gala Jubileuszowa" z okazji 50-lecia ZSM w Pile
15.1.2020Koncerty nauczycieli i uczniów Sekcji Instrumentów Strunowych
21.12.2019Koncert Świąteczny
17.12.2019Koncert uczniów klas perkusji
9.12.2019Konsultacje skrzypcowe
6.12.2019Koncerty w wykonaniu uczniów i nauczycieli Sekcji Instrumentów Strunowych
29.11.2019Audycja muzyczna "Miniatura"
28.11.2019Wykład "O kształtowaniu formy muzycznej".
27.11.2019Audycja uczniów klas z Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji
26.11.2019Konsultacje muzyczne perkusistów
22.11.2019Sekcja Fortepianu i Akordeonu zaprasza na "Koncert muzyki polskiej"
29.10.2019Audycja "dęciaków"
23.10.2019Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów Sekcji Instrumentów Strunowych
11.10.2019Otwarte spotkania pianistów - „Gamy – 12 artykulacji na fortepian”
7.10.2019Występ uczniów podczas uroczystości 30-lecia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
3.9.2019Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
21.6.2019Wspólne spotkanie nauczycieli z tegorocznymi absolwentami PSM II stopnia
10.6.2019Koncert uczniów klasy gitary - mgra Artura Lachowskiego
5.6.2019Koncert nauczycieli i uczniów Sekcji Instrumentów Strunowych
29.5.2019Koncert pianistów i akordeonistów
25.5.2019Koncert plenerowy
16.5.2019Kolejny sukces Marysi Boruty!
14.5.2019Sukces młodej gitarzystki, Urszuli Wachowskiej
13.5.2019Koncert studentów klasy altówki dra hab. Marcina Murawskiego
13.5.2019Sukces młodej altowiolistki - Oliwii Kozłowskiej
9.5.2019Sukces perkusisty - Macieja Frela
9.5.2019Drzwi otwarte szkoły
8.5.2019Audycje Muzyczne dla 715 przedszkolaków
30.4.2019Sukces kwartetu „Arco”
12.4.2019Koncert uzdolnionych gości ze Złotowa, Chodzieży i Trzcianki
5.4.2019Konsultacje dęciaków i zespołów kameralnych
4.4.2019Audycja muzyczna uczniów Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji

archiwum aktualności...