DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA
...do listy aktualności
30.3.2020

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Piła, dnia 30 marca 2020  roku         

 

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

 

  1. Nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile,  na podst. §3 ust. 2 rozporządzenia mają prawo do zmodyfikowania programu nauczania w taki sposób, aby część treści kształcenia przewidzianego do realizowania w roku szkolnym 2019/2020 zrealizować w klasach programowo wyższych w kolejnych latach kształcenia.
  2. W przypadku zajęć: chór, zespół kameralny, orkiestra można wyznaczyć zadania do indywidualnej realizacji, które pozwolą na realizację wybranych treści i efektów kształcenia oraz – po ustaniu przeszkód – pełną realizację programu z możliwością jego modyfikacji i przeniesienia części treści na kolejny rok szkolnego.

  3. Dyrektor szkoły ustala sposób dokumentowania przez nauczycieli realizacji zadań wynikających ze zdalnego nauczania w formie dwutygodniowych sprawozdań.

Ocenianie:

  1. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów oraz weryfikują wiedzę i  umiejętności uczniów, poprzez wystawianie ocen cząstkowych. Nauczyciele zobowiązani są również do informowania uczniów lub rodziców o postępach uczniów w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ocenianie nie ogranicza się wyłącznie do ustalenia stopnia. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.5. Wystawianie ocen cząstkowych odbywa się na podstawie:

            - zrealizowanych ćwiczeń w formie pisemnej (karta pracy, prezentacja multimedialna, projekty, praca pisemna na zadany temat itp.)

            - zrealizowanych zadań w formie praktycznej (za pomocą video-rozmowy, nagrania z  obrazem i dźwiękiem, nagrania dźwięku).

  1. Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę możliwości i  wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
  2. Na podst. §13 pkt. 10 i pkt. 11 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się części przepisów wydanych przez MKiDN w  sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów dotyczących m. in. egzaminów promocyjnych, końcowych, klasyfikacyjnych, poprawkowych.

  1. Materiały przekazywane uczniom są własnością nauczyciela i nie mogą być powielane i przetwarzane bez jego zgody.