DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile:

1. Wiktoria Jabłońska - Przewodnicząca
2. Jagna Skrętna - Zastępca
3. Julia Kołodziejewska - Sekretarz

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

  1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
  2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
  3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
  4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
  5. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
  6. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem