Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile (dalej Szkoła) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://fchopin.pila.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-07-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szkoła sukcesywnie wdraża na swojej stronie internetowej rozwiązania zapewniające jej pełną dostępność.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Łastowska, sekretariat@fchopin.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 351 14 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły znajduje się w Pile przy ul. Młodych 1.

Dostępność wejścia

Do budynku Szkoły prowadzi wejście główne od ul. Młodych, pozbawione barier architektonicznych.

Dostępność parkingu

Bezpłatny parking znajduje się za budynkiem Szkoły. Prowadzi do niego droga usytuowana z prawej strony budynku Szkoły.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani w platformę dla wózków. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku

Na parterze znajduje sekreteriat szkoły, w którym dokonuje się obsługi interesantów. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.