Rekrutacja

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile zostanie przeprowadzona w ramach następujących specjalności:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

(sprawdzenie przydatności kandydatów do kształcenia w PSM I stopnia)

1. Fortepian
2. Skrzypce
3. Altówka
4. Wiolonczela
5. Kontrabas
6. Gitara
7. Akordeon
8. Flet
9. Klarnet
10. Obój
11. Fagot
12. Saksofon
13. Trąbka
14. Puzon
15. Perkusja
 

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile jest:

1. Złożenie przez kandydata, rodzica (prawnego opiekuna) w sekretariacie szkoły w terminie do dnia (...) wypełnionego wniosku (formularz wniosku do pobrania z niniejszej strony internetowej lub osobiście w sekretariacie szkoły). W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat do wniosku i zaświadczenia, o których mowa wyżej w ust. 4 dołącza się opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

2. Spełnienie wymogów wiekowych: ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 5 lat i nieprzekroczenie 8 roku życia (6-letni cykl kształcenia).

3. Spełnienie wymogów wiekowych: ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia (4-letni cykl kształcenia).

4. Przystąpienie do badania przydatności kandydata polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych w dniu (...), o godzinie i w sali wskazanej przez sekretariat szkoły.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

(egzaminy wstępne)

1. Fortepian
2. Skrzypce
3. Altówka
4. Wiolonczela
5. Kontrabas
6. Gitara
7. Akordeon
8. Flet
9. Klarnet
10. Obój
11. Fagot
12. Trąbka
13. Puzon
14. Perkusja
15. Śpiew
16. Rytmika


Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile jest:

1. Złożenie przez kandydata, rodzica (prawnego opiekuna) niepełnoletniego kandydata w sekretariacie szkoły w terminie do dnia (...) wypełnionego podania (formularz do pobrania z niniejszej strony internetowej lub osobiście w sekretariacie szkoły).

2. W przypadku kandydata w specjalności wokalnej (śpiew) - dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.

3. W przypadku kandydata w specjalizacjach instrumentów dętych - dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu pulmunologii.

4. Ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 10 lat i nieprzekroczenie 21 roku życia.

5. Przystąpienie do egzaminu ustnego z kształcenia słuchu dla wszystkich kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile w dniu (...).

6. Przystąpienie do egzaminu praktycznego w dniu (...) o godzinie i w sali wskazanej przez sekretariat szkoły.

 

 

Podanie o przyjęcie do:
Państwowej Szkoł Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile
Państwowej Szkoł Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile:
95 1320 1351 2227 0584 2000 0001