Rekrutacja

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona w ramach następujących specjalności:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

(badanie przydatności kandydatów do kształcenia w PSM I stopnia)

1. Fortepian
2. Skrzypce
3. Altówka
4. Wiolonczela
5. Kontrabas
6. Gitara
7. Akordeon
8. Flet
9. Klarnet
10. Obój
11. Fagot
12. Saksofon
13. Trąbka
14. Puzon
15. Perkusja
 

1. Złożenie przez kandydata, rodzica (prawnego opiekuna) w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 24 maja 2019 roku (piątek) wypełnionego wniosku (formularz wniosku do pobrania z niniejszej strony internetowej lub osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Możliwe jest ubieganie się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej który ukończył  6 lat jeżeli:

      1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

     2) dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. Spełnienie wymogów wiekowych: ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia (sześcioletni cykl kształcenia).

4. Spełnienie wymogów wiekowych: ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia (czteroletni cykl kształcenia).

5. Przystąpienie do badania przydatności kandydata polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych w dniu 27 maja 2019 roku (poniedziałek), o godzinie i w sali wskazanej przez sekretariat szkoły.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

(egzaminy wstępne)

1. Fortepian
2. Skrzypce
3. Altówka
4. Wiolonczela
5. Kontrabas
6. Gitara
7. Akordeon
8. Flet
9. Klarnet
10. Obój
11. Fagot
12. Trąbka
13. Puzon
14. Perkusja
15. Śpiew
16. Rytmika

 

1. Złożenie przez kandydata, rodzica (prawnego opiekuna) niepełnoletniego kandydata w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 24 maja 2019 roku (piątek) wypełnionego podania (formularz do pobrania z niniejszej strony internetowej lub osobiście w sekretariacie szkoły).

2. W przypadku kandydata w specjalności wokalnej (śpiew) - dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.

3. W przypadku kandydata w specjalizacjach instrumentów dętych - dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu pulmunologii.

4. Ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 10 lat i nieprzekroczenie 23 roku życia.

5. Przystąpienie do egzaminu ustnego z kształcenia słuchu dla wszystkich kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile w dniu 28 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 1430.

6. Przystąpienie do egzaminu praktycznego w dniu 28 maja 2019 roku (wtorek) o godzinie i w sali wskazanej przez sekretariat szkoły.

 

 

Podanie o przyjęcie do:

1. Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

2. Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja

 

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile:
95 1320 1351 2227 0584 2000 0001