DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA

Informacje

REKRUTACJA

W Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile prowadzi się rekrutację do:
1. Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile
2. Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile prowadzona jest nauka w ramach następujących specjalności:

 1. Fortepian
 2. Skrzypce
 3. Altówka
 4. Wiolonczela
 5. Kontrabas
 1. Gitara
 2. Akordeon
 3. Flet
 4. Klarnet
 5. Obój
 1. Fagot
 2. Saksofon
 3. Trąbka
 4. Puzon
 5. Perkusja

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile jest:

1.  Złożenie przez kandydata, rodzica (prawnego opiekuna) w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 7 czerwca 2021 roku, do godz. 1200, wypełnionego wniosku (formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej lub osobiście w sekretariacie szkoły). Wnioski można przesyłać także pocztą na adres szkoły: Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Pile, 64-920 Piła, ul. Młodych 1, lub w formie skanu lub zdjęcia za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@fchopin.pila.pl.

2.  Możliwe jest ubieganie się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej  i stopnia, który ukończył  6 lat jeżeli:

1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3.  Spełnienie wymogów wiekowych: ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia (sześcioletni cykl kształcenia).

4.  Spełnienie wymogów wiekowych: ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia (czteroletni cykl kształcenia).

5.  Przystąpienie do badania przydatności kandydata polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, które odbędzie się w terminie podanym na stronie internetowej szkoły.

Ze względu na zaistniałą sytuację z pandemią Covid-19, wymagane zaświadczenie od lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, będzie można dostarczyć w późniejszym terminie, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej. Osoby, które prześlą zgłoszenia, zostaną poinformowane o dalszej procedurze rekrutacyjnej.

 

Badanie przydatności do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile odbędzie w dniu 7 czerwca 2021 roku o godzinie wskazanej przez sekretariat szkoły.

Zakres badania przydatności dla kandydatów do PSM I st.

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr tel.: 795-459-858