DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA

Informacje

REKRUTACJA

W Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile prowadzi się rekrutację do:
1. Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile
2. Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile

W Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile prowadzona jest nauka w ramach następujących specjalności:

I WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

 1. Fortepian
 2. Skrzypce
 3. Altówka
 4. Wiolonczela
 5. Kontrabas
 1. Gitara
 2. Akordeon
 3. Flet
 4. Klarnet
 5. Obój
 1. Fagot
 2. Trąbka
 3. Puzon
 4. Perkusja

 II WYDZIAŁ RYTMIKI
 Rytmika

 

III WYDZIAŁ WOKALNY
Śpiew

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile jest:

1. Złożenie przez kandydata, rodzica (prawnego opiekuna) w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 8 czerwca 2021 roku, do godz. 1200, wypełnionego wniosku (formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej lub osobiście w sekretariacie szkoły). Wnioski można przesyłać także pocztą na adres szkoły: Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Pile, 64-920 Piła, ul. Młodych 1, lub w formie skanu lub zdjęcia za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@fchopin.pila.pl.

2. W przypadku kandydata w specjalności wokalnej (śpiew) - dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.

3.  W przypadku kandydata w specjalizacjach instrumentów dętych - dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią Covid-19, wymagane zaświadczenie od lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, będzie można dostarczyć do 31 sierpnia 2021 roku.

4. Ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 10 lat i nieprzekroczenie 23 roku życia.

Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w  Pile obejmuje:

1. Dla specjalności instrumentalistyka i wokalistyka:

1)  egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych;

2. Dla specjalności rytmika:

1) egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki.

 

Egzamin wstępny do Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile odbędzie w dniu 8 czerwca 2021 roku o godzinie wskazanej przez sekretariat szkoły.

 

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr tel.: 795-459-858